چشم انداز:

مرکزی درسطح جهانی برای پژوهش های ریاضی، علوم کامپیوتر، آمار در حوزه های نظری و کاربردی