سیاست ها: 

1- تحقیقات بنیادین و نظریه سازی در شاخه های مختلف ریاضی

2- کاربست یافته های ریاضی در مسایل واقعی برای حل مشکلات جامعه