دکتر عزیزاله معماریانی

رشته علمی: ریاضی (تحقیق در عملیات)

مرتبه علمی: استاد 

مقاطع: کارشناسی ارشد و دکترا

شماره تماس: 77606328

ایمیل:

http://memariani [AT] khu.ac.ir

سوابق علمی: http://fs.khu.ac.ir/~memariani