روسای موسسه ریاضیات:

1-    دکتر  غلامحسین مصاحب از بدو تاسیس تا سال 1358

2-    دکتر رستم فرودی قاسم آبادی از سال 1358 تا 1363

3-    دکتر عین اله پاشا از سال 1363 تا سال 1366

4-    دکتر علیرضا مدقالچی از سال1366 تا سال 1368

5-    دکتر طاهر قاسمی هنری   از 1368 تا 1371

6-    دکتر حسین ذاکری          از سال 1371 تا 1373

7-    دکتر اسماعیل بابلیان       از 1373 تا 1376

         8-    دکتر علیرضا جمالی         از سال 1379 تا ؟

         9-    دکتر اسماعیل بابلیان         از سال 1386 تا 1388 

10-   دکتر جواد طاهری زاده      از سال 1388 تا اردیبهشت 96

11-  دکتر عزیزاله معماریانی     از اردیبهشت 96