برنامه ها:

1- افزایش اعضای هیات علمی

2- تشکیل کار گروه های تخصصی

3- برگزاری سخنرانی های علمی، سمینارها، میزگردها و کارگاه های تخصصی

4- توسعه دوره های پسا دکتری و دکترای پژوهشی 

5- ارتباط با موسسات پژوهشی ریاضی دنیا و تبادل پژوهشگر

6- تاثیرگذاری در کیفیت و محتوای ریاضی در تمامی مقاطع با انجام پژوهش های مربوطه 

7- پژوهش بر روی توانمند سازی دانشجویان ریاضی برای حوزه های کاری جدید متناسب با فناوری های نوین 

8- انجام پژوهش های بین رشته ای به منظور گسترش نقش ریاضی در علوم دیگر

9- انجام پژوهش های کاربردی (با محوریت ریاضی) برای حل مشکلات جامعه 

10- انتشار یافته های تحقیقاتی در قالب مقاله های پژوهشی - مقاله های کاری