افراد

 

 

دکتر عزیزاله معماریانی

رشته علمی: ریاضی (تحقیق در عملیات)

مرتبه علمی: استاد 

شماره تماس: 77606328

پست الکترونیکی : memariani [AT] khu.ac.ir

سوابق علمی

 

اعضای هیات علمی و پسادکتری

 دکتر راحله جعفری جزه

سوابق علمی

    

    

 

   دکتر مائده سروش مهر  (پسا دکتری)

 

اعضای هیات علمی وابسته

 

پژوهشگران مهمان

 

 

کادر اداری