عزیزاله معماریانی (رئیس موسسه)

عزیزاله معماریانی (رئیس موسسه) 

استاد
شماره تماس: 02177606328
اتاق: طبقه دوم موسسه تحقیقات ریاضی دکتر مصاحب
پست الکترونیکی: 
راحله جعفری (عضو هیات علمی)

راحله جعفری (عضو هیات علمی) 

استادیار
شماره تماس: 02177606328
اتاق: طبقه دوم
پست الکترونیکی: 
مائده سروش مهر (محقق پسا دکترا)

مائده سروش مهر (محقق پسا دکترا) 

استادیار
شماره تماس: 02177606328
اتاق: طبقه دوم
پست الکترونیکی: 
نمایش 3 نتیجه