راحله جعفری جزه
   استادیار   
   ریاضی محض، جبر جابجایی
   شماره تماس:  77606328 021 ، داخلی  104
   پست الکترونیک:  jafarirahele [at] gmail.com  ،  rjafari [at] khu.ac.ir         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

     
    مائده سروش مهر
    پسادکتری
   ریاضی محض، آنالیز هارمونیک
   شماره تماس:  77606328 021 ، داخلی 104
   پست الکترونیک:   std_soroushmehr [at] khu.ac.ir ، m.soroushmehr [at] gmail.com